Geschillen

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Er zijn verschillende mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Dit is afhankelijk van de klacht.

Huurcommissie
Bij een geschil over de huurprijs of over onderhoudsgebreken in relatie tot de huurprijs kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Voor meer informatie over het werk van de Huurcommissie en de procedures die bij het indienen van zaken gelden, kunt u contact met hen opnemen. Of kijk op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl.

Geschillen naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
Bent u huurder of woningzoekende en komt u er samen met ons niet uit? Dan is uw klacht een geschil geworden. U kunt dit geschil voorleggen aan een Geschillencommissie.

Deze commissie geeft ons als woningcorporatie onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht.

Tot voor kort werd uw geschil in behandeling genomen door de Geschillenadviescommissie WERV. De Geschillenadviescommissie WERV is opgehouden te bestaan en heeft haar taken overgdragen aan de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

De aansluiting bij laatstgenoemde geschillencommissie heeft plaatsgevonden medio 2019 na instemming dan wel na positief advies van de betrokken huurdersorganisaties.
Meer informatie over de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en het reglement van deze commissie vindt u op de website van deze geschillencommissie.

Klachtencommissie Woonruimteverdeling 
Vindt u dat de regels rondom de woningtoewijzing niet juist zijn gevolgd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling, in de gemeente waar de klacht ontstaan is.