Vacatures

 

Voor de Raad van Commissarissen van Rhenam Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van ICT 

Huurdersorganisatie REA en Huurdersplatform Amerongen en omstreken

Rhenam Wonen heeft twee huurdersorganisaties, te weten: Huurdersorganisatie REA en Huurdersplatform Amerongen en omstreken. Beide organisaties behartigen het algemene belang van alle huurders van Rhenam Wonen. De huurdersorganisaties komen onder andere op voor goede en betaalbare woningen en een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. Ieder jaar maken zij daarover prestatieafspraken met de gemeenten en met Rhenam Wonen. 

Eind 2018 ontstaat er in de Raad van Commissarissen (RvC) van Rhenam Wonen, op basis van het rooster van aftreden, een vacature voor lid RvC op voordracht van de huurders. In deze profielschets treft u nadere informatie over Rhenam Wonen, de huurdersorganisaties, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC op voordracht van de huurders. Daar het gaat om een bindende voordracht zullen de huurdersorganisaties en de RvC van Rhenam Wonen in deze procedure gezamenlijk optrekken.

Raad van Commissarissen
De RvC oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie, treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder en gaat daarbij uit van de principes van ‘’Good Governance”. 

De RvC streeft bij haar samenstelling naar een mix van deskundigheden. De RvC van Rhenam Wonen bestaat uit vijf leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd en daarna nog eenmaal kunnen worden herbenoemd. Twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC kent twee interne commissies; een auditcommissie en een selectie-en remuneratiecommissie. 

De governance structuur is ingericht op basis van de Governance Code Woningcorporaties. Deze code stelt normen voor onder andere goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De directeur-bestuurder en de RvC verantwoorden zich via het jaarverslag, onder meer over het onderwerp governance. 

De RvC maakt gebruik van het reglement Raad van Commissarissen en van de statuten van de stichting als basis van het eigen functioneren. Naast de reguliere vergaderingen vindt jaarlijks een themabijeenkomst plaats. Via de huurderscommissarissen wordt overleg gevoerd met de huurdersbelangenorganisaties. Periodiek evalueert de RvC via een zelfevaluatie haar samenstelling en functioneren. 

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft oog voor de belangen van de huurders en heeft interesse in de verschillende doelgroepen van Rhenam Wonen. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om een open relatie met de huurdersvertegenwoordiging te onderhouden en is in staat om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.

Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:

  • Op de hoogte is van recente ontwikkelingen in de corporatiesector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting en dit weet te vertalen naar de organisatie;
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke veld goed weet te duiden;
  • Kennis en inzicht heeft van de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
  • Oog heeft voor alle digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor de woningcorporatie;
  • Kennis heeft op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw, duurzaamheid en de te nemen energetische maatregelen;
  • Kennis heeft van de regionale en lokale woningmarkt en de bijbehorende opgaven voor Rhenam Wonen in relatie tot de doelgroep;
  • Kennis en ervaring heeft met het maatschappelijk en politiek speelveld, zowel regionaal als lokaal;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Bij voorkeur lokale of regionale binding heeft.

Reactie en sollicitatieprocedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van de huurders bij Rhenam Wonen? Rhenam Wonen heeft de sollicitatieprocedure in handen gegeven van Erly, the consulting company. Solliciteren kan gemakkelijk via de link en wordt u doorgeleid naar de site van Erly. U kunt tot uiterlijk 15 juli solliciteren.

 

 

Open sollicitaties
Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaren wij geen gegevens van open sollicitaties. Daarom adviseren wij u om te reageren op onze vacatures en geen open sollicitaties te sturen.