Governancecode

Governancecode Woningcorporaties
Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. De Governancecode 2015 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

Best practice bepalingen volgens de Governancecode Woningcorporaties
In de Best Practices bepalingen kunt u lezen op welke manier bij Rhenam Wonen de Governancecode wordt toegepast. Hieronder wordt dit document aangeduid met "Governancecode".

Commissie Governancecode Woningcorporaties
Als een woningcorporatie die aangesloten is bij Aedes niet voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties kan iedereen die daar een redelijk en direct belang bij heeft, een klacht indienen bij de Commissie. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.
 

Integriteitscode 
In de Best practice bepalingen leest u dat Rhenam Wonen als instrument van het interne risicobeheersings- en controlesysteem onder andere de Integriteitscode hanteert. Deze integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers in loondienst van Rhenam Wonen, de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen.

Meldregeling misstanden Rhenam Wonen
Deze regeling beschrijft hoe een werknemer van Rhenam Wonen om moet gaan met het vermoeden van een misstand.

Reglement voor de Raad van Commissarissen
In het Reglement voor de Raad van Commissarissen en het daaruit vloeiende BTiV dienen reglementen in lijn te worden gebracht met de wettelijke bepalingen. Door het aanpassen van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn wij compliant aan de wet- en regelgeving en aan de Aedescode. In het Reglement van de Raad van Commissarissen wordt uitwerking gegeven aan de wettelijke en statutaire positie van de RvC van Rhenam Wonen. In de Best practice bepalingen leest u meer over dit onderwerp. 

Profielschets Raad van Commissarissen
Dit profiel wordt gebruikt bij het vervullen van vacatures en bij de jaarlijkse discussie binnen de RvC over het eigen functioneren.

Reglement voor het Bestuur
Door het opstellen van het reglement van het Bestuur zijn wij compliant aan de wet- en regelgeving en aan de Aedescode.