Maatschappelijk Adviesorgaan Rhenam (MAR)

Maatschappelijk Adviesraad Rhenam (MAR) zoekt nieuwe leden

De Maatschappelijk Adviesraad Rhenam (MAR) is een adviesorgaan van de bestuurder van Rhenam Wonen. Binnen deze Adviesraad is plaats voor nieuwe leden.

De MAR streeft een lokale verandering na. De MAR richt zicht op de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug (in het bijzonder de dorpen Amerongen, Maarn en Overberg), als het kerngebied van Rhenam Wonen. De MAR streeft naar een goed verdeelde aandacht in expertise en cultuurhistorische kennis tussen Amerongen en Rhenen.

De MAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Rhenam Wonen. Specifieke betrokkenheid is er bij het Ondernemingsplan, beleidsprogramma’s, de visie op de onderscheiden (beleids-)terreinen en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.  De beleidsterreinen waarop de MAR zich richt zijn:

 • Volkshuisvesting
 • Wonen en Zorg
 • Wonen en Werken
 • Welzijn (woonomgeving en voorzieningen)
 • Specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, statushouders en gehandicapten)
 • Architectuur en natuur
 • Koop, verkoop en huur (middengroepen)
 • Politieke/maatschappelijke context

Leden van de MAR hebben ieder één beleidsterrein waar zij zich op richten. Het is mogelijk dat één lid meerdere beleidsterreinen onder zijn/haar hoede heeft of dat één beleidsterrein onder de verantwoordelijk van meerdere leden valt.

De MAR vergadert in elk geval vier maal per jaar en zo veel vaker als de voorzitter, de bestuurder of twee leden van de MAR dat noodzakelijk achten.

De MAR richt zich nadrukkelijk op overleg en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en met het maatschappelijk middenveld. Ook met de huurdersorganisaties wordt een nauwe samenwerking en overleg nagestreefd.

De zittingstermijn is vier jaar, met een mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar. Herbenoeming vindt plaats op voordracht van de MAR.
De MAR selecteert de kandidaten en draagt deze voor aan de bestuurder van Rhenam Wonen. De bestuurder benoemt ook de nieuwe kandidaten.

Belangstelling om zitting in de MAR te nemen? Neem dan contact op met Carine Kuipers-Despomare, c.kuipers@rhenam.nl of
(0317) 68 32 00

 

Maatschappelijk Adviesorgaan Rhenam (MAR)
De Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) is sinds september 2011 de officiële maatschappelijke medezeggenschapsvertegenwoordiging voor de (destijds genaamde) Woningbouwvereniging Amerongen.
Per 1 januari 2016 zijn de Rhenense Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen gefuseerd en verder gegaan onder de naam Rhenam Wonen.

In 2016 heeft de BHV zichzelf geëvalueerd en zijn ze in samenspraak met de directeur-bestuurder van Rhenam tot de conclusie gekomen dat zij als adviesorgaan een meerwaarde kunnen hebben voor Rhenam. Daarbij is tevens aandacht geweest voor de naamgeving en de maatschappelijke inbedding, temeer daar het werkgebied van Rhenam groter is dan Amerongen c.q. Utrechtse Heuvelrug. Vanaf 2017 heeft de BHV haar naam verandert in Maatschappelijk Adviesorgaan Rhenam (MAR). Met het uitzicht op deze vernieuwende ontwikkelingen heeft de MAR een pas op de plaats gemaakt, qua opvolging van de vacante zetels. Dat geeft ruimte voor een verbreding, zowel uit de (geografische) doelgroepen, als op de (beleids)terreinen die MAR wil invullen. Deze beleidsterreinen strekken zich uit tot volkshuisvesting, wonen en zorg, wonen en werken, welzijn, specifieke doelgroepen, architectuur en natuur, middengroepen en politieke/maatschappelijke context.

Hieronder vindt u een overzicht van de leden met hun aandachtsgebieden. 

 • Jan Aantjes: volkshuisvesting, cultuurhistorie/architectuur en natuur/landschap, projectontwikkeling en nieuwbouw
 • Astrid van Noortwijk-van Weerdenburg: leefbaarheid en nieuwbouw
 • Willem van Ommeren: zorg en ouderen
 • Paul Kelder: jongeren- en jeugdbeleid
 • Marieke Lindeman (vicevoorzitter): zorg/gehandicapten/senioren en koop
 • Willy Hoorn-de Vries: duurzaamheid en politiek
 • Cees Oosterwijk (voorzitter): volkshuisvesting, cultuurhistorie/architectuur en natuur/landschap, projectontwikkeling en nieuwbouw. Ook zorg heeft zijn belangstelling
 • Sven Alkemade: jongeren

Contact
U kunt de leden van de MAR bereiken via info@rhenam.nl.